Hyvä johtaja kykenee käsittelemään tiiminsä jäsenet yksilöinä. Ihmisten johtaminen on prosessi, jossa henkilöstöä ohjataan, kontrolloidaan, motivoidaan ja inspiroidaan kohti organisaation tavoitteita. Erilaiset teoriat hyvistä johtajista ja johtamistyyleistä ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa.

  • Piirreteorian mukaan on olemassa synnynnäisiä johtajia ja johtajilla on täten olemassa tiettyjä piirteitä.
  • Käyttäytymisteoriat siirsivät huomion ominaisuuksista johtamistyyleihin. Huomio säilyi kuitenkin vain johtejien käyttäytymisessä. 
  • Tilanne- ja kontingessiteoriat korostivat, että erilaisiin tilanteisiin on olemassa erilaisia johtamistyylejä

Koemme johtamisen ja johtajuuden olevan erittäin tilannesidonnaista ja altista vaihteluille. Ihmisten persoonallisuuttakaan ei voida pitää erillään yksilön roolista organisaatiossa. Näin ollen ihmistä ja tämän toimintaa johtajana määrittää erittäin voimakkaasti erilaisten oppien ja tilannetajun lisäksi ihmisen oma persoona. Ihminen ei voi toimia myöskään irrallaan omista arvoistaan. Robotinlailla ohjekirjan mukaan toimiva johtajuus onkin mielestämme utopistinen ajatus. Tiimimme jäsenet alleviivaat myös tässä maalaisjärjen ja oman intuition käyttöä. Vuosikymmenten saatossa muuttuneet johtamistyylit eivät ole muuttaneet sitä ikävää tosiasiaa, että johtajuus ja johtaminen nähdään yhä miehisenä ominaisuutena. Toivomme tulevaisuudessa voivamme omalta osaltamme päästä muuttamaan ihmisten käsityksiä tästä. Mielestämme nainen voi olla yhtä hyvä ja parempikin johtaja kuin mies. Näemme johtajuuden olevan enemmän sidoksissa ihmisen persoonaan kuin sukupuoleen.

like_a_boss_500-500x500.png

 

Lähde: Mirjami Ikonen ja Heidi Rajamäki, Luentokalvot, Itä-Suomen yliopisto